Mother & Son 1990

Mother & Son 1990 Mother & Son 1990, for my Hand project for Polaroid.