Mother & Son 1990

Mother & Son 1990 Mother & Son Personal hand project for Polaroid, 1990.