Jacob Epstein 1960

Jacob Epstein 1960 his London studio.